Nolikums "Kārtība par elektronisko dokumentu un reģistru uzskaiti, apriti grāmatvedībā un saimnieciskajā darbībā"

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu "Komandējumi un darba braucieni", kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1.Grāmatvedības reģistri.

2.Grāmatvedības programma.

3.Attaisnojuma dokumenti.

4.Elektroniskais dokuments.

5.Elektroniskā dokumenta oriģināls.

6.Elektroniskā dokumenta atvasinājumi.

7.Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas vispārīgie noteikumi.

8.Elektronisko dokumentu glabāšanas speciālie noteikumi.

9.Parakstītāja pienākumi un atbildība.

10.Iekšējs attaisnojuma dokuments.

11.Elektronisks rēķins.

12.Elektronisks rēķins kā vienīgais dokuments.

13.Rēķina kopija.

14.Maksājuma rīkojums.

15.Konta izraksts.

16.Nodokļu pārskati un aprēķini.

17.Dokumentu arhivēšana.

18.Valūta.

19.Ieraksti kontos.

20.Hronoloģiskie reģistri.

21.Grāmatvedības datorprogrammas.

22.Pavadzīmes.

23.Prasības preču piegādes dokumentu vai pārvadājumu dokumentu reģistrēšanai.

24.Inventarizācijas dokumenti.

25.Avansa norēķini, komandējumi.

26.Kase.

27.Kases aparāti.

28.Kvītis.

29.PVN rēķini.

30.Nodokļa rēķina nosūtīšana elektroniski.

31.Nodokļa rēķinu glabāšana.

32.Citi nodokļa maksātāja pienākumi attiecībā uz nodokļa rēķiniem un darījumu uzskaiti.

Metodikas cena:

-EUR 120,00 + PVN