Nolikums “Grāmatvedības organizācijas metodika aktuālajā redakcijā pēc Jaunā grāmatvedības likuma un MK noteikumiem Nr. 877”

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties nolikuma paraugu „Grāmatvedības organizācijas metodika aktuālajā redakcijā pēc Jaunā grāmatvedības likuma un MK noteikumiem Nr. 877”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”. 

IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES KATRU DOKUMENTA PARAUGU ATSEVIŠĶI! 

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem: 

15+PVN  1.pielikums Klienta parādu analīze PVN.

15+PVN  Aizdevuma līgums ar procentiem.

7+PVN  Akts_par_PL_pieņemšanu.

5+PVN  Apliecinājums par dokumentu nodošanu un iegrāmatošanu.

5+PVN  Ārpusbilances darījumi.

10+PVN  Aizdevuma līgums 1.

7+PVN  Atgādinājums par maksājuma saistību izpildi.

5+PVN  Auto nomas līgums.

5+PVN  Auto pieņemšanas nodošanas akts.

20+PVN  Autoratlīdzības līgums.

7+PVN  Bartera darījumu grāmatošana.

15+PVN  Bezprocentu Aizdevuma līgums ar galvotāju.

10+PVN  Bilances kontu korespodence tabula uzņēmumi.

10+PVN  Bilances posteņu klasifikācijas kritēriji.

7+PVN  Brīdinājums pēc atgādinājuma.

10+PVN  Brīdinājums pirms tiesas.

25+PVN  Būvlīgumi.

7+PVN  Celazime.xls

5+PVN  Ceļazīme.

7+PVN  Cesijas līgums.

7+PVN  Darba aizsardzības izdevumi grāmatvedības uzskaitē.

25+PVN  Darba kārtības noteikumi.

25+PVN  Darba līgums.

20+PVN  Darba līguma paraugs 1.

20+PVN  Darba līguma paraugs 2.

20+PVN  Darba vai produktīvo dzīvnieku vai augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.

10+PVN  Darbinieku nosūtīšana.

7+PVN  Dokumentu apgrozība.

15+PVN  Dokumentu glabāšanas noteikumi.

10+PVN  Elektronisko dokumentu aprites shēma.

5+PVN  Elektronisko rēķinu standarti.

15+PVN  Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums.

55+PVN  Gada pārskata sagatavošanas noteikumi.

10+PVN  Galvojuma līgums.

5+PVN  GP pielikumi.

5+PVN  Grāmatvedības izziņa1.

10+PVN  Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi.

5+PVN  Grāmatvedības izziņa2.

75+PVN  Grāmatvedības kontu korespodence.

7+PVN  Grāmatvedības organizācijas dokumenti MK noteikumos.

10+PVN  Ieņēmumi.

5+PVN  Ieņēmumu uzskaites reģistrs.

7+PVN  Iepirkto preču norakstīšanas akts.

7+PVN  Ieskaita grāmatošana.

5+PVN  Iesniegums avansa pieprasījumam.

5+PVN  Iesniegums Darbinieka izdevumu segšana.

5+PVN  Iesniegums kompensācijas apmaksai.

5+PVN  Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu (paraugs).

15+PVN  Inventarizācijas tabulas un piemēri.

25+PVN  Inkasācijas līgums un akts.

20+PVN  Inkasācijas līgums.

10+PVN  Inventarizācijas instrukcija.

10+PVN  Izlīgums.

7+PVN  IZZIŅA par sava īpašuma pārdošanu.

10+PVN  Kases aparāta lietotāja vispārīgie pienākumi.

20+PVN  Kases aparāta žurnāls (POS) termināļi un aizpildīšana.

5+PVN  Kases aparāta žurnāls.

5+PVN  Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas žurnāls valūtas pirkšanas.

5+PVN  Veikala kasiera amata apraksts un pienākumi.

75+PVN  Kārtība par attaisnojuma dokumentu noformēšanu.

80+PVN  Kārtība par elektronisko dokumentu un darījumu uzskaiti grāmatvedībā.

10+PVN  Kārtība par grāmatvedības reģistriem.

7+PVN  Kārtība, kādā finanšu grāmatvedībā uzrāda darījumus pēc bilances datuma, labojumi.

15+PVN  Kārtība, kādā uzņēmuma vadītājs vai darbinieks sniedz pārskatu par uzņēmuma kredītiestādes konta naudas izlietojumu.

10+PVN  Kārtība, kādā uzrāda finansējumu, ziedojumus un dāvinājumu.

15+PVN  Klienta zaudētu parādu analīze UIN.

25+PVN  Kodu un simbolu apraksts.

5+PVN  Kokmateriālu žurnāls.

15+PVN  Koplīgums.

20+PVN  Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.

25+PVN  Krājumu uzskaites kārtības noteikumi.

7+PVN  Kreditora prasījums maksātnespējai.

5+PVN  Kvīšu reģistrācijas žurnāls.

5+PVN  Latvijas mēroga konkursa nolikums.

10+PVN  Lauksaimniecība. Augi.

5+PVN  Lēmums par parāda norakstīšanu.

10+PVN  Licences līguma nosacījumi.

15+PVN  Licences līgums.

10+PVN  Likuma normu piemērošanas piemēri reprezentācija.

10+PVN  Likvidācija.

7+PVN  Līgums par izlīguma apstiprināšanu un civillietas izbeigšanu.

5+PVN  Līgums par savstarpēju ieskaitu.

7+PVN  Materiālu izlietojuma norakstīšanas akts.

15+PVN  Materiālās atbildības līgums.

10+PVN  Mehānismu darbu uzskaite.

20+PVN  Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu.

5+PVN  Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas akts.

7+PVN  Nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas nodošanas akts.

10+PVN  Nolikums par avansa norēķinu kārtību.

7+PVN  Nolikums par darba apģērbu.

25+PVN  Nolikums par darbinieka kompensācijām.

55+PVN  Nolikums par debitoru uzskaiti.

45+PVN  Nolikums Par finanšu un grāmatvedības iekšējo kontroli.

35+PVN  Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.

30+PVN  Nolikums par komandējumiem un darba braucieniem.

20+PVN  Nolikums par reprezentācijām un reklāmu.

30+PVN  Nolikums par transportlīdzekļu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

35+PVN  Nolikums par ziedojumiem.

20+PVN  Noma un līzings.

10+PVN  Norakstīšanas akts mazv inv.

7+PVN  Noteikumi par ieguldījuma īpašumu.

15+PVN  Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti.

35+PVN  Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.

5+PVN  Pamatlīdzekļu nolietojuma normas.

5+PVN  Pārskats par darbu izpildi.

15+PVN  Paraugs Nedzīvojamo telpu Nomas līgums.

7+PVN  Pašizmaksas aprēķins.

5+PVN  Patapinājuma līgums līdz 15 dienām.

5+PVN  Pavadzīme.

10+PVN  Pavadzīmju noformēšana un uzskaite.

5+PVN  Pavadzīmju žurnāls un tā aizpildīšana.

5+PVN  Pārskats par nesaimnieciskiem izdevumiem.

5+PVN  Pārskats par reprezentācijas izdevumiem.

5+PVN  Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu.

35+PVN  Personāla ilgtspējas pasākumi.

10+PVN  Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā.

10+PVN  Piemēri lietotu auto grāmatošanai.

5+PVN  Pieņemšanas nodošanas ekspluatācijas akts.

7+PVN  Pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu.

7+PVN  Pilnvarojuma līgums valdes loceklim.

10+PVN  PL norakstīšanas akts.

10+PVN  PL pieņemšanas nodošanas akts.

7+PVN  PL pieņemšanas nodošanas ekspluatācijas akts 2.variants.

7+PVN  PL pieņemšanas nodošanas ekspluatācijas akts.1. variants.

10+PVN  Prasības pieteikums tiesai par piedziņu.

7+PVN  Preču piegādes līgums.

7+PVN  Preču zudumu aprēķins.

5+PVN  Reprezentācijas akts.

10+PVN  Rīkojums par darbu mājās.

5+PVN  Rīkojums par izdevumu segšanu.

5+PVN  Rīkojums par veikala darba laiku, pārskata izdrukāšanu.

5+PVN  Rīkojums par atbildīgo arhīva glabāšanā.

5+PVN  Rīkojums par avansa norēķinu personu.

5+PVN  Rīkojums par inventarizācijas veikšanu.

7+PVN  Rīkojums par kasieri.

5+PVN  Rīkojums par ne-saimn.izdev.

15+PVN  Rīkojums par reprezent.

10+PVN  Saīsinātais FP.

7+PVN  Savstarpējo ieskaitu akts.

5+PVN  Starptautiska mēroga konkursa anketa.

7+PVN  Starptautiska mēroga konkursa nolikums.

5+PVN  Tahografi LV-02.10.2017.

5+PVN  Taksometra skaitītāja žurnāls.

5+PVN  Tāme.

35+PVN  Telpu nomas līgums ar fizisku personu.

15+PVN  Telpu nomas līgums ar jur.pers.

15+PVN  Telpu_nomas_ligums.

5+PVN   Titullapa.

15+PVN  Uzkrājumu.

10+PVN  Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem.

10+PVN  Uzņēmumu līgums.

25+PVN  Vidējās izpeļņas aprēķināšana.

7+PVN  Vienošanās par parāda brīvprātīgu samaksu.

5+PVN  Vispārīgās ziņas par uzņēmumu.

35+PVN  Vispārīgie grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi.

10+PVN  Ziedojuma līgums.

5+PVN  Ziņojums vadībai par inventarizācijā konstatēto.

15+PVN  ZS pašu kapitāls.

Akcijas cena: EUR 190.00 + PVN 

Parastā cena: EUR 380.00 + PVN 

  *Akcija neattiecās uz dokumentu paraugiem no Nolikuma Grāmatvedības politika.


Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396